انواع چاپ

انواع چاپ

انواع چاپ به طور کلی به سه گروه تقسیم می شوند: 1) چاپ مستقیم 2) چاپ غیرمستقیم 3) چاپ غیر تماسی چاپ مستقیم: در این روش، سطحی که عملیات چاپ بر روی آن انجام می‌گیرد به صورت مستقیم با فرم…