به شما اطمینان می دهیم که اطلاعات هویتی و پرداختی تان کاملا محفوظ می ماند و صرفا جهت تکمیل پروسه پرداخت و مشخص و مسجل شدن سفارش خرید خودتان به کار می رود و هیچ گونه استفاده دیگری ندارند. انتشارات طلوع مجد، خوشنام است و قصد ما حفظ این خوشنامی است.